EMQX Enterprise Release note V4.0.2

EMQX 企业版技术支持发表于:2022年02月25日 13:39:52

Version:4.0.2

EMQ X 4.0.2 现已发布。此版本主要进行了错误修复和性能优化。

emqx

功能增强:

 • 提升 Json 编解码性能

  Github PR: emqx/emqx#3213 <https://github.com/emqx/emqx/pull/3213>emqx/emqx#3230 <https://github.com/emqx/emqx/pull/3230>emqx/emqx#3235 <https://github.com/emqx/emqx/pull/3235>_

 • 压缩生成的项目大小

  Github PR: emqx/emqx#3214 <https://github.com/emqx/emqx/pull/3214>_

错误修复:

 • 修复某些情况下没有发送 DISCONNECT 报文的问题

  Github PR: emqx/emqx#3208 <https://github.com/emqx/emqx/pull/3208>_

 • 修复收到相同 PacketID 的 PUBLISH 报文时会断开连接的问题

  Github PR: emqx/emqx#3233 <https://github.com/emqx/emqx/pull/3233>_

emqx-stomp (plugin)

错误修复:

 • 修复最大连接数限制不生效的问题

  Github PR: emqx/emqx-stomp#93 <https://github.com/emqx/emqx-stomp/pull/93>_

emqx-auth-redis (plugin)

错误修复:

 • 修复内部模块启动失败的问题

  Github PR: emqx/emqx-auth-redis#151 <https://github.com/emqx/emqx-auth-redis/pull/151>_

cowboy (dependency)

错误修复:

 • 修复 Websocket 连接某些情况下不会发送遗嘱消息的问题

  Github Commit: emqx/cowboy#3b6bda <https://github.com/emqx/cowboy/commit/3b6bdaf4f2e3c5b793a0c3cada2c3b74c3d5e885>_


  您需要登录后才可以回复